توضیحات کامل :

پاورپوینت نظریه پردازان مرمت شهری

 

قسمتی از متن :

(1854-1932)Patrick Geddes-پاتریک گدس

نظريات معماری-شهرسازی

 انطباق مکان و زمان در خصوص بنا، مجموعه و بافت تاريخی
امروز تکرار ديروز نيست بلکه تحول و تداوم آن است
حضور مطالعات برنامه ريزی شهری در مرمت شهری

اصول مرمتی

شناخت عوامل جغرافيايي و تاريخی
معرفی شهر از طريق نمايشگاه ها

 

فهرست مطالب :

(1854-1932)Patrick Geddes-پاتریک گدس

نظريات معماری-شهرسازی

اصول مرمتی

استناد براصول ونظریات گدس

(1918-1984)Kevin Lynch-کوین لینچ

نظريات معماری-شهرسازی

اصول مرمتی

دستورالعمل های مرمتی لینچ براساس نظریه های فوق

(1925)Robert Venturi-رابرت ونچوری

نظريات معماری-شهرسازی

اصول مرمتی

دستور العمل مورد نظر ونچوری

(1933)Richard Ragers-ریچارد راجرز

نظريات معماری-شهرسازی

اصول مرمتی

دستورالعمل ها

منابع