توضیحات کامل :

پاورپوینت حفاظت در برابر انواع خطرات ، مدیریت مرمت

 

خشی از متن پاورپوینت :
چرا باید از اسناد حفاظت و نگهداری کنیم؟
اساسی ترین دلیل نگهداری اسناد، نقش مهم این منابع به منزله شناسنامه ملی است. 
آرشیوها، در نقش و نماد اصالت و هویت تاریخی ملتها، همواره از جایگاه پراهمیتی در طول تاریخ چند هزار ساله خود برخوردار بوده اند. 
نقش آرشیوها در حفاظت و حراست از میراث گذشتگان و تلاش آنها در سازماندهی و دسترس پذیر ساختن مواد آرشیوی، موجب شده تا بتوان دو کارکرد اصلی برای آنها شمرد:
گردآوری و محافظت از مواد آرشیوی
نحوه اطلاع رسانی درباره این مواد
هدف از نگهداری اسناد از دیدگاه های متفاوت
کنترل و بازیابی موثر، اقتصادی و نظام منداسناد مورد نیازدر عملیات کار سازمان 
حفظ اسناد و ارزشهای استنادی و اطلاعاتی آنها
برپایی مجموعه های کامل و جامعی که به درستی بایگانی و کنترل شده و به طور موثر به کار گرفته می شوند.
جمع آوری و نگهداری گزیده ای از اشیا برای جامعه...

فهرست مطالب : 
چرا باید از اسناد حفاظت و نگهداری کنیم؟
هدف از نگهداری اسناد از دیدگاه های متفاوت
علل فرسایش مجموعه های آرشیوی و جلوگیری از آنها
عوامل تخریب مواد آرشیوی
عوامل خارجی
عوامل داخلی
مرمت
اصول مرمت
برنامه ریزی و مدیریت مرمت
فرآیند مرمت اسناد
خدمات آفت زدائی