توضیحات کامل :

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان 

 

توضیحات :

 

روایی دارد

پایایی:  دارد

نمره گذاری وتفسیر: دارد

منبع: دارد

نوع فایل : word و قابل ویرایش

تعداد گویه وسوال : 14 سوال

 

این آزمون محقق ساخته دارای 14 حیطه مختلف بوده که هدف آن ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان می باشد. هر سوال سه گزینه دارد که نحوه امتیازبندی این گزینه ها در جدول زیر ارائه گشته است:

 

گزینه

فراتر ازحد انتظار

در حد انتظار

نیازمند بهبود

امتیاز

3

2

1