توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل خانه اشریک USA

 

در میان آثار مسکونی خانه اشریک ترکیبی است هنرمندانه از نظم، نور و هندسه در این بنا تمامی اصول و اندیشه های معمارانه لوئی کان تبلور یافته است. احساسی از وحدت و یکپارچگی در کل بنا که حجمی ساده و مکعب شکل دارد جاری است....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • موقعیت
  • معرفی معمار
  • سبک معمار
  • بررسی حجم
  • مصالح و ساختار
  • ریزفضاها
  • بررسی نما
  • و...